TASARIM TESCİLİ

Ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

1. Tescil edilmemiş tasarımlar birtakım şartlar sağlanırsa sadece 3 yıl boyunca korunabilir. Tescilli tasarımlar ise yenilemek suretiyle 25 yıla kadar korunabilir. Tasarımlarınızı daha uzun süre korumak için sicile kayıt ettirmelisiniz.

2. Ortaya çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıklarda tescilsiz tasarımların ispat sorunu ortaya çıkmaktadır. Tescil edilmiş tasarımlarda ise sicil kayıtlarıyla bu tür riskleri bertaraf edebilirsiniz.

3.  Tescil ile tasarımın tüm hakları münhasıran tasarım sahibine ait olur. Hak sahibi olarak tasarım üzerinde tüm tasarruf işlemelerini yapabilir; tasarımınızı devir, rehin, lisans, teminat ve diğer hukuki işlemlere konu edebilir, miras yoluyla intikalini sağlayabilirsiniz.

Ülkemizde tasarım tescil işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapılmaktadır. TÜRKPATENT nezdinde ise hak sahiplerini ancak marka vekilleri temsil edebilir. 

Marka vekiliniz tarafından hazırlanan tasarım başvurusu öncelikle TÜRKPATENT tarafından şekli açıdan ve esas bakımından incelenir. Şekli ve esas bakımdan eksiklik barındırmayan başvurular sicile kayıt edilerek Resmi Tasarım Bülteninde yayımlanır. Yayımdan itibaren 3 ay içinde herhangi bir itiraz olmaması veya yapılan itirazların reddedilmesi sonucunda süresi içinde tescil ücretinin yatırılmasıyla tescil belgesi düzenlenir.

Tescilsiz tasarımlar birtakım şartlar mevcutsa 3 yıl süreyle korunabilir. Tescilli tasarımlar ise başvuru tarihinden itibaren 5 yıllık süre korunur. Ayrıca sicile kayıtlı tasarımlar her 5 yılın sonunda yenilemek suretiyle 25 yıla kadar korunabilir.

Tescil başvurusunun yapılabilmesi için tasarımınızın görsel anlatımının, kimlik bilgilerinizin ve vekaletnamenin tarafımıza gönderilmesi gerekir. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Sınai Mülkiyet Kanununun 58. maddesine göre aşağıda sayılan tasarımların tescil edilmesi mümkün değildir.

1. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı tasarımlar

2. Tasarımcıya seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar

3. Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte
edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu ürünlerin görünüm özellikleri

4. Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesindeki unsurları içeren tasarımlar

5. Bileşik ürünün görünmeyen kısımlarının tasarımları.

Sınai Mülkiyet Kanununun 68. ve 77. maddesine göre aşağıda sayılan hallerde tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilir. Tasarımınızın hükümsüzlüğü, başvurunuzun reddi, maddi kayıp ve diğer olumsuz neticelerle karşılaşmamak için TÜRKPATENT sicilinde kayıtlı bir marka vekili ile süreci yönetmeniz gerekir.

Tasarımın hükümsüzlüğü halleri şunlardır:

1. Sınai Mülkiyet Kanununun 55. maddesindeki ürün ve tasarım tanımına uyulmaması

2. Tasarımın yeni ve ayırt edici olmaması

3. Tasarımın ürününün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olması

4. Başvurunun kötü niyetle yapılması

5. Tasarımın genel ahlaka, kamu düzenine aykırı olması

6. Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesindeki unsurları içeren tasarımlar

7. Gerçek hak sahibinin başkası olması

8. Tasarımın başkasına ait fikri mülkiyet hakkının içermesi

9. Sınai Mülkiyet Kanununun 3. maddesindeki kişiler dışında kişilerce yapılan tasarım tescilleri

10. Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihinin, tescilli bir tasarımın başvuru tarihinden önce olması.

Hükümsüzlük nedenlerinin aşılması için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılarak özenli bir çalışmayla vekil tarafından tasarım başvurusunun yapılması elzemdir.

Sınai Mülkiyet Kanununun 81. maddesine göre tasarıma hakkına tecavüz, tasarım sahibinin rızası dışında aşağıda sayılan fillerin yapılmasıyla oluşur. 

1. Tasarımın izinsiz olarak ticari amaçla kullanılması

2. Tasarım sahibi tarafından verilmiş lisans hakkının izinsiz genişletilmesi ve devredilmesi

3. Tasarım hakkının gasp edilmesi.

Sayılan filler tasarıma tecavüz oluşturur ve tasarım sahibi tecavüzün önlenmesi, zararlarının giderilmesi ve benzeri talepleri için aşağıda açıkladığımız hukuki çarelere başvurabilir.

Tasarım hakkına tecavüz durumunda hukuk davaları ile birtakım tedbir ve araçlara başvurulabilir. Öne sürülebilecek hukuki talepler şunlardır:

1. Delil tespiti

2. Tecavüzün tespiti davası

3. Tecavüzün önlenmesi, durdurulması, kaldırılması davaları

4. Maddi, manevi, itibar tazminatı davaları

5. Hakkın devri davası

6. Ürün ve araçlara el konulması, ürün ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması,  bunların imhası ve ihtiyati tedbir talebi kullanılabilecek hukuki araçlardır.

Tasarım, marka ve diğer fikri mülkiyet hakları hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.