Marka Nedir?

Bu yazımızda fikri mülkiyet hukukunda önemli bir yer tutan marka hakkıyla alakalı temel bir soru olan “marka nedir” sorusunu cevaplamaya çalıştık.

1. Tanım:

Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan; ürün ve hizmetin kaynağını, kalitesini tüketiciye gösteren işarettir. Böylece teşebbüsler markaları yoluyla mal ve hizmetlerini başka kişilerin mal ve hizmetlerinden ayırmakta, mal ve hizmetlerini bireyselleştirerek bir noktada konumlandırmaktadırlar.

2. Tarihi Süreç:

Hukukumuzda marka hakkında ilk düzenleme 1988 tarihli Alamet-i Farikalara Dair Nizamname olup bu tüzük 1965 yılına dek uygulanmış ve 551 sayılı Marka Kanununun kabulüyle yürürlükten kalkmıştır. Kanun da 1995 yılında Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin(KHK) 82. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup yirmi iki yıl boyunca fikri mülkiyet hakkı olan markalar KHK ile korunmuştur. 2017 yılında Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hazırlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yürürlüğe girmesi sonucu kanunun 191. maddesiyle mevcut KHK’lar yürürlükten kaldırılmıştır.

Günümüzde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve kanuna dayanılarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından çıkarılan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik marka hukukunun düzenlendiği başlıca hukuki metinlerdir. Güncel olarak marka nedir sorusuna ve uyuşmazlıklara cevap verecek mevzuat bu düzenlemelerden oluşmaktadır.

3. Marka Olabilecek İşaretler Nedir?

Sınai Mülkiyet Kanununun 4. maddesine göre marka, kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşur. Sloganlar, üç boyutlu şekiller, hareketler ve kokular da marka olarak tescil edilebilecek diğer işaretlerdendir. Bu işaretlerin ayırt edici; açık ve kesin şekilde sicilde gösterilebilir olması halinde ve kanunun 5 ile 6. maddesinde düzenlenen mutlak ve nispi tescil engellerini aşması durumunda marka olarak tescili mümkündür.

4. Markanın Ticaret Unvanı ve İşletme Adından Farkı:

Marka, ticaret unvanı ve işletme adından da farklıdır. Ticaret unvanı bir tacirin diğer tacirlerden ayırt edilmesini, işletme adı ise işletmenin tanıtılmasını sağlar. Marka ise mal ve hizmetlerin tanıtımı ve benzerlerinden ayırt edilmesine hizmet eder. İşletme adları ve ticaret unvanlarının da marka olarak tescili mümkündür. Örnek olarak; Mavi Ulaşım A.Ş. bir ticaret unvanı iken Mavi Balıkçılık işletme adıdır, bunların tescili yapılarak marka koruması sağlanabilir.

Marka, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.