Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri Nelerdir?

Şekli incelemeden geçen ve mutlak ret nedenleri bakımından eksiklik bulundurmayan başvurunuz Resmi Marka Bülteninde yayımlanır. Yayımdan itibaren ilgili kişiler iki ay içinde marka başvurunuza itiraz edebilir.

Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesinde yer alan sebeplerin varlığı halinde başvurunuz reddedilir. Nispi ret nedenleri şunlardır:

1. Daha önce başvurusu yapılmış bir markayla karıştırılma ihtimali

Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

2. Ticari temsilcinin marka sahibinin izni olmadan başvuru yapması

Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

3. Paris Sözleşmesine göre tanınmış markaların varlığı

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

4. Türkiye’de tanınmış markaların varlığı

Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

5. Gerçek hak sahipliği

Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

6. Başvurunun başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanı, fotoğrafı veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkı içermesi

Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

7. Kötü niyet içeren başvurular

Kötü niyetle yapılan marka başvuruları, hukuk düzeninde kötü niyet korunamayacağından itiraz üzerine reddedilir.

8. Süresi içinde yenilenmeyen markaların itirazı

8.a. Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

8.b. Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Sayılan sebeplerin varlığı ve ilgililerin itirazı üzerine marka başvurusu reddedilir. Mutlak ve nispi ret nedenlerinin aşılması için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılarak özenli bir çalışmayla vekil tarafından marka başvurusunun yapılması elzemdir.

Marka, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.